[:sv]Collaborative Sensemaking 17/10[:en]Turn off the autopilot. Create the map together.[:]

[:sv]Vad lärde du dig i veckan? Vad förvånade dig?

Denna veckan höll vi en öppen workshop i collaborative sensemaking, jag och Helene Stalin Åkesson, graphic recorder, med 20 deltagare. Jag ska berätta något som jag lärde mig.

Men först några ord om varför och vad. Med de förändringar och den komplexitet som finns i vår värld idag så finns det gott om tillfällen att lära nytt. Det är helt enkelt en förutsättning. Företag kan inte längre förlita sig på exploatering av befintliga resurser, de söker nya lösningar, tjänster och innovation. Man kan ha lust att stänga av bruset för att fokusera på att leverera enligt plan, men med det följer också risker. Det är inte ens ett fritt val. Din identitet, världsbild och ett antal andra faktorer påverkar hur du tar till dig information och agerar på den, om du gör det. Vi har sett flera exempel på överraskningar inom politiken både internationellt och i Sverige de senaste åren. Filterbubblan har blivit ett begrepp. Orsaken till överraskningseffekten har inte varit att informationen saknades, utan hur den tolkades, med skygglappar.

Ledare har genom sin position överblick men inte den fullständiga bilden. Experten har sakkunskap inom ett avgränsat område. Under rätt förutsättningar så kan vi addera våra respektive perspektiv till varandra och skapa en plattform för fruktbar dialog och handling. Rätt förutsättningar är bland annat att vi varken hetsar på utan eftertanke men inte heller fastnar i planerande, att vi undviker att gå i fällan som kallas grupptänkande och så vidare. De mest framgångsrika ledningsgrupperna ägnar mer tid åt utforskande av problemställningar än andra. Det lägger grunden för effektiv handlingskraft. Organisationens framgång är resultatet av dess samlade sensemaking (meningsskapande).

För att hantera komplexitet behöver samarbeta i mångfald över organisatoriska och funktionella gränser. Heterogena team skapar bättre resultat men vägen dit känns jobbigare när deltagarna inte per automatik har samsyn. Något som kom upp i workshopen som faktorer som kan stärka detta gemensamma utforskande var tydlighet, mål osv. När vi sedan diskuterade risker så nämndes förutfattade meningar och att vara fastlåst vid en lösning i ett alltför tidigt skede. Skygglapparna. Samtidigt som vi strävar efter så mycket klarhet som möjligt, behöver vi utveckla förmågan att stå kvar i utforskandet, i landet mellan ordning och kaos. Det är där de nyskapande lösningarna uppstår. Så min egen lärdom var detta: det stora behovet av tydlighet, mål, principer som är utformade för att stötta vår gemensamma utveckling. Det är ett område som jag kommer att arbeta vidare inom. I komplexa situationer har vi inte kontroll, utan navigerar fram, prövar, gör misstag och skapar lärtillfällen. Bäst blir det när vi gör det tillsammans.

”Jag är övertygad om att detta är framtiden!” sade en av deltagarna efter avslutad workshop. Och framtiden börjar nu. Vad är ditt nästa steg?

Välkommen att kontakta mig, Anna

Anna Lundbergh, verksamhetsutvecklare med många års erfarenhet från privat och offentlig sektor. Jag ger föreläsningar och workshops som är interaktiva samtidigt som underlaget är baserat på relevant forskning. I collaborative sensemaking tar vi upp drivkrafter och effekter samt hur du får det bästa du teamets kollektiva intelligens. 

Artikeln är även publicerad på LinkedIn

[:en]What did you learn this week? What surprised you?

This week we facilitated an open workshop on collaborative sensemaking, me and the talented graphic recorder Helene Stalin Åkesson together with 20 participants. I will tell you something that I learnt.

First a few words on why and what. In a world full of change and complex challenges there are plenty of occasions to learn. It is a prerequisite. Businesses can no longer rely only on exploitation, they also need to explore and innovate in new areas. As much as the never-ending information flow makes you want to tune out to concentrate and execute on the plan, there are also risks with a narrow focus. It is not even a free choice. Your identity, worldview and several other factors have considerable impact on how you perceive information and if/how you act on it. Several examples of surprise have been seen on the political arena the past few years.

The leader has overview, but hardly the full view. The expert has deep knowledge but is not working alone. Together we can add our respective perspectives to each other and create a platform where we make better sense of what goes on. Leaders, employees and specialists from different fields need to come together to unleash the intelligence of a collective to deal with complexity, while avoiding the pitfalls of groupthink. Neither rushing off in blind action, nor getting stuck in analysis paralysis. The most successful management teams allow more time for inquiry. The success of an organization is the outcome of the entire organization’s sensemaking. In complex situations we are not in control, what we need to do is to navigate the unchartered waters. You will do things and you will make mistakes; create learning opportunities. That is why sensemaking is a core competence for future leaders. The leader needs to be able to hold space and create a context where people can interact in mutual and generative dialogue.

“I am certain that this is the future!”, one of the participants exclaimed before leaving.

And remember: the future is not 30 years away, it starts now. What’s your first step?

Welcome to get in contact, Anna

Anna Lundbergh, organizational consultant with many years of experience from private and public sector. Based on relevant research, yet comprehensive and applicable I give presentations and workshops that address the drivers and effects of collaborative sensemaking and how to get the best out of your team.

[:]