Om Anna

[:sv]Jag brinner för att utvecklas och samverka till utveckling som skapar värde. Människor, kunskap och utveckling har alltid fascinerat mig. Och havet. Vid havet hämtar jag kraft och fascineras av att det aldrig är detsamma. 

2017 startade jag Ambiwise där jag arbetar som konsult inom transformation: innovationsledning, organisationsutveckling och levande strategi. Under studietiden i Lund på 90-talet började jag arbeta extra för Bokus, den första internetbokhandeln i Norden, och det väckte mitt intresse för möjligheterna med internet och hur webben/nätverket förändrar förutsättningarna för oss. “Vilka av de gamla sanningarna och strukturerna är fortsatt relevanta och i vilka avseenden behöver vi tänka och bygga nytt?” är en frågeställning som jag burit med mig därifrån. Min karriär så här långt kan delas in i fyra faser:

1999-2003 Kundfokus, internet, framtiden. Mindre, växande företag: Bokus, Kairos Future, MediaCom Digital. Metoder: Scenarioplanering, Kundsegmentering, Marknadsföring. Roller: inköpare, medieanalytiker.

2003-2012 Digitalisering, tjänste- & processutveckling, systemsyn, internationella uppdrag. Offentlig sektor: Statskontoret, Verva, OECD, Skånetrafiken. Metoder: Processutveckling, Lean, Agile. Roller: Utvecklingsstrateg, Verksamhetsanalytiker, Projekt- o Programledare, Produktägare.

2012-2016 Kundfokuserad tjänste- & verksamhetsutveckling, företagskultur, förändringsledning. Näringslivet: Acando, E.ON. Metoder: Lean, Net Promoter System (NPS), Design thinking. Roller: Managementkonsult, Business Manager.

2016- Transformation, innovation, levande strategi, syftesdrivna lärande organisationer/teal. Metoder:  Cynefin / Komplexa adaptiva system (icke-linjära processer), strategiskt tänkande, coachande ledarskap. Egenföretagare: Ambiwise. Roller: konsult, facilitator, redaktör, föreläsare.

Genomgående röda trådar har varit kundfokus, tjänste- och verksamhetsutveckling och digitalisering. Jag hanterar parallella processer, håller rum för utveckling och bidrar till att integrera olika perspektiv. Det vi inte ser och förstår kan vi inte påverka och därför är sensemaking och systemdynamik kärnan i mitt arbete. Effekten blir värdeskapande utveckling och förnyelse. Så om du söker förvalta status quo eller implementera en färdig plan är jag inte rätt person. 

I tillägg till praktisk erfarenhet är jag mån om att vara förankrad i forskning och den senaste kunskapen. Den akademiska grunden har jag i en Ek mag i management från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet (1999) och en Fil kand i litteraturvetenskap, filosofi och medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet. Med kurser uppdaterar jag mig löpande, t ex Coachande ledarskap (Högskolan i Kristianstad) och U.lab – Leading from the emerging future (MIT Boston). Jag är väl insatt i organisation & ledarskap, komplexa adaptiva system och psykologi kopplat till utveckling , vilket sammantaget är en bra grund för hållbar förändring.

Sedan våren 2016 är jag nätverksledare för Teal for teal Malmö, del i ett globalt nätverk för erfarenhetsutbyte kring hur vi utvecklar syftesdrivna organisationer för vår samtid och framtid med hjälp av helhetsperspektiv, självorganisering och framväxande syfte. 

Min profil på LinkedIn kommer du direkt till via knappen längst ned på sidan.

Välkommen att höra av dig!

 

[:en]People, perspectives and development have always had my interest. And the ocean. The ocean fascinates and restores, it is always new, never the same. To grow as a person and to co-create value and new solutions for a brighter future is what motivates me.

Since 2017, I work as an independent consultant in Ambiwise with transformation and change with an integrated approach to customer, corporate culture, strategy and processes. During my studies at Lund University I started working extra for Bokus, the first internet bookstore in the Nordic countries and this lit my interest for the web and the consequences of a global digital network.”Which of the old truths and structures will still be relevant, and in what respects do we need to rethink and to build new ones?” is a query I carried with me from then. My career can be seen in four phases:

1999-2003 Customer focus, internet, the future. Smaller, growing companies: Bokus, Kairos Future, MediaCom Digital. Methods: Scenario planning, Customer segmentation. Roles: Procurement, Media Analyst.

2003-2012 Digitization, service & process design system vision, international assignments. Public sector: Swedish Agency for Public Management, OECD, Skånetrafiken. Methods: Process development, Lean, Agile. Roles: Strategic Development Officer, Senior Business analyst, Project- o Program manager, Product owner.

2012-2016 Customer-focused service & process design, corporate culture, change management. Business: Acando, E.ON. Methods: Lean, NPS, Customer journey mapping, Design thinking. Roles: Management Consultant, Business Manager.

2016- Transformation / org development, purpose driven & learning organizations,. Methods: Cynefin / Complex adaptive systems (non-linear), enabling & strategic leadership, co-creation and self-awareness (ever-increasing). Self-employed: Ambiwise. Roles: Consultant, change facilitator, sparring partner, speaker.

Sensemaking is the core in my work; how we understand the situation and take action to shape our destiny. I orchestrate development, hold space for people and ideas and catalyse renewal and value-creation.

Besides personal experience, I make an effort to keep up to date with research and the latest knowledge within the field. I hold a MSc in Business administration/Strategic management and a Bachelor’s degree in Comparative literature, both from Lund University (1999). I update with courses, for instance U.lab – Leading from the emerging future (MIT Boston, USA).  I am well versed in organization & leadership, the concept of complex adaptive systems and psychology related to change & development, which together forms a good foundation for sustainable growth.

Since the spring of 2016 I am hosting Teal for teal Malmö, a learning community in a global network that has emerged from the book Reinventing Organizations, a network with the purpose to connect practitioners to exchange experiences within this field and to inspire new ways of working.

Visit my profile at LinkedIn via the button in the footer.

 

 

 
 

 [:]