Medveten kultur

Möjliggörande ledarskap behövs i situationer som präglas av komplexitet. Medan det mekanistiska ledarskapet fokuserar på kontroll och produktivitet och det kommunikativa ledarskapet på att inspirera och engagera så handlar möjliggörande ledarskap om att skapa arenor och goda förutsättningar för kollegor och samarbetspartners att utvecklas och att skapa värde. Grupper med kognitiv mångfald ger bättre resultat, men känns ofta mer krävande att arbeta i. Att ta vara på styrkorna i vår kollektiva intelligens förutsätter en medvetenhet om hur vi samspelar och interagerar, att hanterara motsättningar och konflikter samt undanröja hinder. Förmågan att hantera olika perspektiv, paradoxer och prioriteringar. Innovation och entreprenörsskap driver utveckling. Operationell effektivitet skapar resultat. Vi behöver hantera bägge för att säkra sin fortsatta framgång (på engelska kallas det ambidexterity). Skapa förutsättningar för den kollektiva förmågan att skapa framtiden.

“The key management capability is not being in control, but to participate and influence the formation of sense making and meaning. It is about creating a context that enables connectedness, interaction and trust between people.”/Esko Kilpi

Kontakta mig för att diskutera möjligheterna i din organisation.