Om Ambiwise

Vi befinner oss i ett skifte där gamla strukturer och arbetssätt är otillräckliga för den förändringstakt och komplexitet som råder i samhället. Ambiwise stöttar ledare, förändringsledare och team i transformation & utveckling med fokus på strategiskt ledarskap, organisering och innovation/utveckling.

Ambi betyder ‘både-och’. Ambiwise står för en kombination av långsiktighet och handlingskraft. Vi vill bidra till “wiser action” och hjälper chefer och deras team att stärka sin förnyelsekraft för att förverkliga potential till framgång. Kärnan i arbetet är sensemaking och systemsyn. Företaget startades 2017 av Anna Lundbergh och samarbetar i nätverk med partners inom sensemaking, organisatorisk nätverksanalys (ONA), OKR och grafisk facilitering. Ambiwise är premium-medlem i Cognitive Edge och har tillgång till deras metoder och verktyg för att göra det lättare att navigera i komplexitet såsom Cynefin, Sensemaker, Pulse.

Visionen är ett samhälle där fler företag och organisationer arbetar regenerativt, dvs skapar värde med respekt för människor och vår värld.

Vi bidrar med att skapa förutsättningar för transformation genom sensemaking, nytänkande och samskapande. Det gör vi med en sammanhängande syn på individ, organisation och kontext. Baserat på erfarenhet och en kunskapsgrund inom organisation & ledarskap, psykologi (vuxenutveckling) och systemsyn (Complex Adaptive Systems).

Ambiwises kärnvärden är: Nyfikenhet, Ömsesidiga relationer, Syftesfokuserad, Kreativitet och Värdeskapande.

“Think like a man of action, act like a man of thought.” / Henri Bergson