[:sv]Ledarskap: perspektiv och praktik[:en]Practise Integral Leadership[:]

[:sv]

Hur ofta tränar vi på att byta perspektiv? Och på att systematiskt lägga samman vyerna till en större helhet? Den senaste träffen i nätverket Teal for teal Malmö hade temat Integralt ledarskap i praktiken med Bettina Hartmann från Köpenhamn som coach och facilitator. Hon talade om betydelsen av att betrakta olika perspektiv och att ha balans i systemet, för en god livskvalitet och ett gott ledarskap. Vi gjorde en scenarioövning i grupp med de fyra kvadranterna (se bild) som utgångspunkt: utforskade olika perspektiv och lade samman dem till en helhet (integrerade dem, därav integralt ledarskap, grundtanken är att perspektiven kompletterar varandra och att alla behövs). Vilket perspektiv faller sig mest naturligt för dig: Det individuella eller som del i ett kollektiv? Tar du det inre, subjektiva perspektivet eller det yttre, objektiva?

Vi gick in i övningen som 25 individer där de flesta träffades för första gången men två timmar senare kändes det nästan som att vi hade ett företag tillsammans, precis som i scenariot. Denna övning passar bra till en kickoff eller som start på strategidagar/verksamhetsplanering.

Du som missade det här tillfället men är intresserad av organisation & ledarskap är välkommen till våra kommande träffar med Teal for teal Malmö. Nästa gång: 17/10.  

Håll dig uppdaterad via LinkedIn-gruppen Teal for teal Sweden, Facebook-sidan Teal for teal Malmö eller www.reinventingorganizations.se   Hör gärna av dig!
Anna

 [:en]

How often do we practice taking a different perspective? And to systematically merge the views into a larger whole? The latest meetup in the Teal for teal Malmö network had the theme of Integral Leadership in practice with Bettina Hartmann from Copenhagen as a coach and facilitator. She talked about the importance of looking at different perspectives and balancing the system, for a good quality of life and good leadership. We did a scenario exercise in a group with the four quadrants (see picture) as a starting point: we explored different perspectives and combined them into a whole (integrated them, hence integral leadership, the basic idea is that the perspectives are complementary and that all of them are needed). What perspective is most natural for you: The individual or the collective? Do you consider the inner, subjective perspective or the external, objective?

We went into the practice as 25 individuals where most met for the first time but two hours later it almost felt like we had a company together, just like in the scenario. This exercise fits well into a kickoff or as a start of strategy days / business planning.

If you missed this opportunity but is interested in organization & leadership, you are welcome to our upcoming meetings with Teal for Teal Malmö. Next time: 17/10. Stay informed via the LinkedIn group Teal for teal Sweden, Facebook page Teal for teal Malmö or www.reinventingorganizations.se

Welcome to get in touch!

Anna[:]