[:sv]Omdöme och relevans i komplexitet och förändring 17/9[:en]Wayfinding: making sense i complexity and uncertainty 17/9[:]

[:sv]Vi är vana vid att “vara professionell” innefattar att ha ordning och kontroll, samtidigt som dagens samhälle ökar kraven på att agera i svåröverskådliga, komplexa förändringar.

Tre tips för att balansera i komplexitet:

– Ofta används ordet “komplex” lite vårdslöst. Håll i minnet skillnaden mellan komplicerad och komplex: Komplicerade system är ordnade, som en bil. En expert kan montera isär och ihop den med rätt delar. Komplexa system är öppna och icke-linjära, som trafiken. Där är du medtrafikant i ett flöde. 

– Komplexa system består av ett stort antal element och samspelet är avgörande för helheten. Att tolka omgivningen och anpassa sig. Det som fungerade i en situation är inte nödvändigtvis receptet för framgång i ett annat sammanhang. Däremot kan vi ta ut riktning och sätta ramarna. Det finns styrande begränsningar och det finns möjliggörande ramar.

– I komplexa system eftersträvas att vi drar åt samma håll (koherens) men inte som i Följa John. I trafiken bör du följa trafikregler, men förväntas samtidigt anpassa körningen efter förutsättningarna. Det är färre olyckor i rondeller än i korsningar med trafiksignaler. Hur applicerar du den kunskapen i ditt arbete?

Vill du veta mer och träna i grupp: Välkommen till ett halvdagsseminarium den 17/9 på Studio i Malmö. Anmäl dig på länken eller hör av dig till mig om du har frågor och funderingar.

Wayfinding, omdöme och relevans i komplexitet och ständig förändring

 [:en]

Often we think of “being professional” as having things in order and control, while the society of today is increasingly demanding the ability to act in uncertain and complex situations. Three tips for navigating in complexity:

– The word “complex” is often used a little carelessly. Keep in mind the difference between complicated and complex: Complicated systems are ordered, like a car. An expert can disassemble and re-assemble the parts. Complex systems are open and non-linear, like traffic. There you are a co-driver in a not so predictable flow.

– Complex systems consist of a large number of elements and the interactions are crucial for the whole. You interpret the context and adapt. What worked in one situation is not necessarily the recipe for success in another context. However, we can choose direction and set the constraints. There are governing constraints and there are enabling ones.

– In complex systems, we strive to pull in the same direction (coherence) but not as in Follow John (alignment). In traffic you should follow traffic rules, but at the same time you are expected to adapt your driving to the conditions. There are fewer accidents in roundabouts than there is in intersections with traffic signals. How do you apply that knowledge in your work?

If you would like to know more and do some practice: Welcome to this seminar Tuesday Sept 17th at Studio, in Malmö. The seminar will be in Swedish.[:]