Jag arbetar sedan sjutton år tillbaka inom verksamhetsutveckling och transformation.

  • Leder, faciliterar och coachar förändring i företag och andra verksamheter. Oftast kopplat till kundfokus, företagskultur eller strategiskt ledarskap.
  • Faciliterar strategi-processer och ställer de utmanande frågorna som tar er från omvärldsfaktorer till genomförande.

I flera verksamheter har jag arbetat med att samordna och coacha tvärfunktionella team av förändringsagenter och att införa arbete med ständiga förbättringar. Jag har arbetat med verksamhetsutveckling kopplat till kundupplevelsen (med NPS som metod och med lean). När det är många parametrar och perspektiv att hålla ihop och ta hänsyn till kommer jag bäst till nytta. Jag har också haft rollen att stötta ledningsgruppens arbete med strategiprocessen och affärs- och verksamhetsplanering i ett flertal verksamheter. Jag är en van workshopledare och håller ofta och gärna föreläsningar.

2017 startade jag konsultföretaget Ambiwise som hjälper chefer och deras organisationer att navigera i det pågående paradigmskiftet.